ECB coi việc cắt giảm lãi suất là công cụ chính cho bất kỳ kích thích tiềm năng nào nữa

ECB coi việc cắt giảm lãi suất là công cụ chính cho bất kỳ kích thích tiềm năng nào nữa

ECB chỉ đơn giản là một trong một số ngân hàng trung ương đang tìm cách đưa ra chính sách thắt chặt dần dần. Vì vậy, ECB đang quay trở lại hoạt động kinh doanh mua tài sản tài chính.…